روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل S17

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل S17

39,220,000 ریال
39,220,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 140 سانتیمتر / عرض باکس : 33 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل florance

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل florance

35,200,000 ریال
35,200,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 92 سانتیمتر / طول آینه : 88 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل VT2012

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل VT2012

33,050,000 ریال
33,050,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل S30

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل S30

29,860,000 ریال
29,860,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل lucas

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل lucas

29,650,000 ریال
29,650,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل VT3049

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل VT3049

28,850,000 ریال
28,850,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل VT3051

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل VT3051

28,850,000 ریال
28,850,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل belony

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل belony

27,000,000 ریال
27,000,000 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 114 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل romans

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل romans

25,100,000 ریال
25,100,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل venus

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل venus

22,180,000 ریال
22,180,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 82 سانتیمتر / عرض آینه : 64 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل araminta

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل araminta

17,500,000 ریال
17,500,000 ریال

عمق کابینت : 55 سانتیمتر / طول کابینت : 87 سانتیمتر / طول آینه : 110 سانتیمتر / عرض آینه : 63 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H618

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H618

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H617

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H617

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H612

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H612

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 41.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H507

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H507

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H617G

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H617G

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H803

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل H803

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل VT3048

روشویی کابینتی کلاسیک دیواری مدل VT3048

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر